Back

Ortnamn på Gotland - ortnamn i sverige. Ortnamn på Gotland kan, liksom övriga svenska ortnamn, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Vissa ortnamn är speciel ..                                     

Ortnamn på Gotland

Ortnamn på Gotland kan, liksom övriga svenska ortnamn, delas upp i naturnamn och kulturnamn. Vissa ortnamn är speciella för Gotland, bland annat gårdsnamn som har ändelsen -ings, -ungs eller enbart -s. De efterled som är specifika för Gotland är till exempel -arve, -garn, -lingbo samt -städe. Ortnamnen på Gotland är, som i alla andra landskap i Sverige, dels osammansatta ortnamn och dels sammansatta. Några av de osammansatta namnen är enstaviga, som till exempel Bro, Burs, Bäl och När. Andra är tvåstaviga som till exempel Stånga, Fole och Slite. Ändelsen -e förekommer i mycket stor utsträckning på Gotland, både som sockennamn och som gårdsnamn. På Fårö förekommer inte ändelsen -e utan endast -a, till exempel Ava, Broa och Dämba. Betydelsen av -e är mycket skiftande, men relativt vanligt är att ändelsen -e står för en pluralform. Exempel på detta är Linde och Lye. I övriga Sverige är ändelsen -a vanlig och i vissa trakter även -um eller -om. Dessa ändelser betecknar ofta pluralis. På Gotland är ändelsen -a mindre vanlig, men den finns bland annat i ortnamnet Roma Rumum, 1318). När det gäller den plurala ändelsen -um, fanns den på medeltiden i gotländska ortnamn, men numera har -um betydelsen hem i Gotlands ortnamn, som Gerum och Hejnum. Av de sammansatta ortnamnen har de flesta två ordled, förled och efterled, men det finns också namn med tre ordled, som Fårösund och Katthammarsvik.

                                     

1. Definition av begreppet ortnamn

Ortnamn eller toponymer är namn på geografiska företeelser och ortnamnen kan delas upp i bebyggelsenamn och naturnamn.

En språkvetenskaplig definition är att "ett ortnamn är ett språkligt uttryck som i en viss namnbrukarkrets är knutet till en bestämd plats".

                                     

2. Ortnamnskategorier

Alla ortnamn delas upp i två huvudkategorier: naturnamn och kulturnamn. Kulturnamnen kan indelas tre kategorier: ägonamn, bebyggelsenamn och namn på artefakter. Naturnamn är namn på vattendrag, sjöar, skogar o.s.v. Ägonamn är namn på mark som används för jordbruk och boskapsskötsel, till exempel åkrar, ängar och hagar. Bebyggelsenamn är namn på tätorter, byar, gårdar, bygder med mera. Artefaktnamn är namn på broar, hamnar, gruvor, gravhögar m.m. Bebyggelsenamn kan vara primära eller sekundära. Primära bebyggelsenamn avser bebyggelse redan från början, till exempel de som slutar på -by som Visby eller -hem som Dalhem. Sekundära bebyggelsenamn har inte från början betecknat bebyggelse. Dessa bebyggelsenamn har ursprungligen varit naturnamn, ägonamn eller artefaktnamn. Exempel på sådana ortnamn på Gotland är Burgsvik, Klintehamn, Lummelunda med flera.

                                     

3. Ortnamnet Visby

Ortnamnet Visby härstammar från forngutniskan och har tolkats på många olika sätt. Den vanligaste tolkningen är att Visby till en början endast hette Vi, vilken omnämns i Gutasagan. Dagens Visby har alltså vuxit fram ur den tolkningen och är uppdelat i två ord: vi-, som betyder offerplats och -by, som i detta sammanhang betyder stad.

                                     

4. Obestämd form i efterleden i stället för bestämd form

Typiskt för en del gotländska ortnamn är att efterledet är i obestämd form. När det gäller namn i singular är det ofta naturnamn i obestämd form. I stället för -udden är -udd vanligt, exempelvis Hammarudd, Lörgeudd, Raukudd och Sysne udd. När det gäller -holmen / -holm är ursprungligen -holm vanligast. Men ofta växlar namnet numera mellan obestämd form och bestämd form. Ett sådant namn är Närkholm som även kallas Närsholm Naerholm 1646 och Närsholmen. På samma sätt är det med -vik i till exempel Irevik, Eirewieck 1646, som används omväxlande med Ireviken. Efterledet -viken är vanligare än -vik, men det finns även en hel del sådana namn, utöver Irevik: Ajkesvik, Herrvik Lausvik m.fl. Ett antal -grunn fiskegrund, holme m.m. i obestämd form finns utanför Gotlands och Fårös kust, exempelvis Avagrunn, Hammarsgrunn, Storgrunn m.fl. Hela 9 sådana grunn finns utanför Fårö. Efterledet -ö förekommer i obestämd form i Fårö, Stora och Lilla Karlsö. Gotska sandön hette ursprungligen prope Sandø, 1428.

När det gäller namn i plural finns namn som Holmhällar, Trullhalsar, Ullviar, Vaktbackar och Vallhagar. På norra Gotland och på Fårö finns ett antal namn med efterledet -stadar pluralis av stad, landningsplats, båtplats, som vanligtvis betecknar fiskelägen, exempelvis Albystadar och Dämbastadar. Över hela Gotland finns ett antal -städar som är pluralis av städe, som i sin tur är en omljudsform av stad ställe. Exempel är Arstädar, Haugstädar och Lajstädar. Även broar förekommer ibland som pluralis på Gotland, exempelvis Burgbroar, Holmbroar och Näsungsbroar. Också en del andra sammansatta ortnamn är i pluralis obestämd form, som Laubäckar, Brunnraudar Brunnraud betyder gungfly eller bottenlös mark som sällan fryser till, svart eller brunaktig jord med vattendrag, Graunbackar, Sojdeslundar och Vallsängar.                                     

5.1. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ortnamnsefterled

 • -hem betyder boplats, gård eller bygd. På Gotland finns 10 socknar som har detta efterled: Dalhem, Elinghem, Eskelhem, Etelhem, Fardhem, Ganthem, Gothem, Havdhem, Othem och Sjonhem.
 • -städe Dessa namn motsvarar fastlandets -sta, -stad. Exempel på namn med efterledet -städe är Alstäde, Bäckstäde och Kulstäde. De gotländska ortnamnen Eksta och Lojsta är inga riktiga -sta namn, utan de har uppstått på annat sätt.
 • -garn Ordet betyder långt eller smalt vattendrag, smal udde eller vik, exempelvis Gammelgarn, Ljugarn, Östergarn.
 • -arve Ordet kommer från arvegods, en gård som gått i arv. Exempel är Bottarve, Busarve och Nickarve. Namnet förekommer även för enstaka fastigheter från nyare tid, såsom Barnarve.
 • -by betyder gård, by utom i Visby, där det betyder stad. Tre socknar har detta efterled: Ekeby, Hejdeby och Mästerby. Även gårdar kan ha namn med efterledet -by, t.ex. Ljungby, Tälleby och Viby.
 • -lingbo Avledningen -ling betecknar, liksom -ings, -ungs, härkomst eller samhörighet. Efterledet -bo betyder distrikt. Gotland verkar ha varit indelat i -bo och -hem -distrikt som var äldre än socknarna. Exempel på - ling-bo namn är Atlingbo, Grötlingbo och Hablingbo. Ett exempel på namntypen -hem är Elinghem, där avledningen -ling är en inbyggarbeteckning.
 • -bys är genitiv av -by, exempelvis Klintebys, Norrbys och Suderbys.
 • -rume Namnen motsvarar -rum på Öland och på fastlandet. Exempel: Lokrume.
 • -lause Dessa namn motsvarar -lösa på Öland och på fastlandet, till exempel Gisslause och Krämplause.
                                     

5.2. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ortnamnsändelserna -ings och -ungs

 • -ings, -ungs: Ett ägandenamn, en gård som ägs av någon. Namnen innehåller ändelserna -ings eller -ungs som betecknar härkomst eller samhörighet. De förekommer oftast i gårdsnamn och namn på mindre byar, exempelvis Kallings, Bryungs.
                                     

5.3. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ortnamnsändelserna -s och -e genitiv

 • -s, -e genitiv. Namnen Gajrvalds och Ajmunde, till exempel, betyder "gården som tillhör Gajrvald" och "gården som tillhör Ajmund". Genitiv-s har blivit mönsterbildande för gotländska gårdsnamn, så att terrängbetecknande ortnamn också kan bildas med -s, till exempel Bjärges och Dals.
                                     

5.4. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ändelsen -e som tillägg till efterled

Många av de gotländska ortnamnsefterleden slutar med -e. Ett antal gotländska efterled skiljer sig från motsvarande efterled på det svenska fastlandet genom att -e är så vanligt på Gotland. Gotländska ortnamnsefterled, vilkas namn inte stämmer helt överens med sina motsvarigheter det svenska fastlandet, är

 • -lösa, som är vanligt i stora delar av Götaland och Öland, som det östgötska Västerlösa och det öländska Kastlösa, heter på Gotland -lause, som Gisslause och Krämplause.
 • -rum Ortnamn som slutar på -rum finns mest på östra Götalands fastland och på Öland, där exempelvis Algutsrum ligger. Den gotländska motsvarigheten är -rume, som Lokrume och Västrume. På fastlandet finns till exempel Västrum i Småland.
 • Dessutom finns ett antal genitiv-e i gotländska gårdsnamn, där den förste ägarens förnamn får ett -e tillagt på samma sätt som -s läggs till andra gårdsnamn. Många av de förstnämnda ortnamnen slutar på -ide, som Botvide, Guffride och Levide. Andra slutar på -unde, som Ajmunde, Mallmunde och Simunde.
 • -lunda Efterled som skrivs -lunda på fastlandet och på Öland, exempelvis Torslunda, skrivs på Gotland som -lunde.
 • -gårda, som heter -garde på Gotland, exempelvis, medan till exempel Vårgårda finns i Västergötland.
 • -arve som heter -arvet i Dalarna, exempelvis Domnarvet.
 • -um med betydelsen "hem", skrivs på fastlandet som -um, t.ex. Bjärnum, medan det på Gotland finns till exempel Fardume, Ringume och Vägume.
 • -stad Fastlandets och Ölands -stadnamn, som Hjälmstad Öland och Navestad Östergötland, samt de i Svealand och i sydöstra Norrland förekommande skrivningarna -sta, som i Fagersta, motsvaras på Gotland av -städe, exempelvis Alstäde, Bäckstäde, Kulstäde och Tingstäde.


                                     

5.5. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ortnamnsändelserna -inge och -unge

De två ortnamnsändelserna -inge och -unge är rätt ovanliga på Gotland. De är avledningsändelser och betecknar invånarna på en viss plats. Ändelserna finns i de båda socknarna Fleringe och Källunge. Vidare finns ändelsen -inge i ett antal gårdsnamn som Hällinge och Västninge. Ändelsen -unge finns i gårdsnamnet Vidunge.

                                     

5.6. Typiska gotländska ortnamnsefterled och ortnamnsändelser Ortnamnsändelserna -a och -e

Den på fastlandet och på Öland så vanliga pluraländelsen -a är mindre vanlig på Gotland, där den vanligtvis motsvaras av -e. Denna ändelse är mer vanlig på Gotland än i något annat svenskt landskap. I övrigt förekommer ändelsen mest i Värmland och Medelpad samt i de tidigare norska landskapen Bohuslän, Härjedalen och Jämtland. Ändelsen -e kan i vissa av de gotländska ortnamnen ha en annan funktion än att beteckna pluralis, till exempel Fole de Folu 1316) och Slite Slijt 1398. Det vanliga är dock att den äldsta upptecknade formen är -um, som betecknar dativ pluralis.

Exempel på hur -a och -e betecknar pluralis är Ala Alum 1300-talet och Linde Lindum, 1300-talet. En intressant räcka ortnamn med ändelser på -a och -e bildar de tre sydgotländska sockennamnen Stånga Stangum 1300-talet, In Stangghe 1380), Lye Lüuum, 1300-talet, Garde i karþum, dvs. i Gardhum) enligt medeltida runinskrift, senare Garda eller Garde 1523. Ändelsen -um kunde alltså ändras till -e och till -a, som ses i Stangum ⇒ Stangghe ⇒ Stånga, Lüuum ⇒ Lye och Gardhum ⇒ Garda, Garde. Det sistnämnda ortnamnet skrivs av Lantmäteriet, Posten och Länsstyrelsen i Gotlands län som Garde, medan ortsbefolkningen skriver Garda. En kompromiss mellan den av Lantmäteriet bestämda statliga uppfattningen och ortsbefolkningens uttal och skrivsätt görs av Garde församling, som alltså har församlingsnamnet Garde på sin webbplats, men också skriver Garda kyrka på samma webbplats.                                     

6. Ortnamn som påminner om hednisk kult

 • Hellvis. Ett gårdsnamn som betyder samma sak som Hellvi.
 • Fröjel, Fröale 1300-talet. Namnet kan tolkas som gudinnan Fröjas al, alltså en kultplats.
 • Torsburgen, en fornborg vars förled är guden Tor.
 • Hellvi, Helgawi 1300-talet. Namnet innehåller helig och vi hednisk kultplats.
 • Ullviar, ett fornminnesområde vars förled är guden Ull. Efterledet kommer av vi hednisk kultplats.
                                     

7. Naturnamn som inte är knutna till bebyggelse

Naturnamnsefterled som är rätt speciella för Gotland är burg, träsk och väte. Rent gotländskt är ordet burg i till exempel Hoburgen. Där betyder efterledet hög kalkstensformation, men vanligare är att ordet betyder grusrygg eller grusmark. Ordet vät bildat till vatten är ett gotländskt ord som betecknar en grund vattensamling som torkar ut på sommaren. Ett exempel på ett sådant namn är Artvät i Buttle. Ordet träsk betyder sjö på Gotland, till exempel Tingstäde träsk. Denna betydelse för träsk finns också på norra Öland, för ett par småsjöar, Gelträsket och Vedbormträsket, och i övrigt för en mängd sjöar i norra Norrland, till exempel Torneträsk, och i Finland, till exempel Enare träsk. Ordet klint är en beteckning för de brant stupande kalkstensklippor som finns utefter Gotlands västkust, till exempel Högklint. Klintar i denna bemärkelse finns även på Öland, Köpings klint, och i Danmark, Möns klint. Ett annat ord som har en speciell betydelse på Gotland är myr, till exempel Lina myr och Träskmyr. En myr på Gotland är en typ av kärr. De större gotländska myrarna är numera utdikade.

Users also searched:

buss gotland karta, buss gotland pris, buss gotland, gotland ortnamn 3 bokstäver, gotland städer, gotlands största orter, ort på gotland 4 bokstäver, orter på gotland, gotlands, Gotland, gotland, buss gotland, buss, bokstver, ortnamn, Ortnamn, strsta, stder, pris, gotlands strsta orter, karta, buss gotland karta, ort p gotland bokstver, buss gotland pris, gotland stder, orter p gotland, orter, gotland ortnamn bokstver, Ortnamn p Gotland, ort p gotland 4 bokstver, gotland ortnamn 3 bokstver, ortnamn på gotland, ortnamn i sverige. ortnamn på gotland,

...

Ort på gotland 4 bokstäver.

Välkommen till SSG Sveriges Sexiga Geografi Sveriges Sexiga. Nu i veckan var jag på Gotland för att granska de putsinskrifter som …ahu bi​… skulle kanske kunna dölja resterna av ett ortnamn på by. Buss gotland pris. Ortnamn på Gotland av Ingemar Olsson 429481367 Köp på. Om ortnamnet följs av länsnamn eller liknande, skriv då detta i sökrutan. Exempel​: Gotland. Hamra, Gotland. Hangvar. Havdhem. Hejde. Hogrän. Hörsne. Gotland ortnamn 3 bokstäver. Finns det förkristna sakrala ortnamn på Färöarna?. Tecknet för Gotland härrör från Galgbacken på Galgberget i norra Visby som är en Mer om ortnamn i Sverige hittar du i boken Svenskt ortnamnslexikon.

Buss gotland karta.

Gotländska ortnamn LIBRIS. 0781. KRONOBERGS. SMÅLAND. AKEBÄCK. 0892. GOTLAND. 0980. GOTLANDS. GOTLAND. ALA. 0893. GOTLAND. 0980. GOTLANDS. GOTLAND. ALANÄS. Gotland städer. Sockennamnen Bottarve. Tre ortnamn på Nya Zeeland är historia efter beslut av statsrådet Louise Upston. Därefter följer Gotland med 11 procent, Slängerumpan med 10 procent,. Gotlands största orter. ORTNAMN I KoSMoS. Piteå kommun, Ragunda kommun, Region Gotland, Robertsfors kommun, Ronneby kommun, Rättviks kommun, Sala kommun, Salems kommun, Sandvikens.


Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen Stockholms.

Ortnamn på Gotland. av Olsson, Ingemar. Inbunden bok. Stockholm AWE Geber​. 1984. 154 sidor. Mer om ISBN 9120070349. ISBN: 9120070349 Titel. Ortnamn på Gotland Olsson, Ingemar från 70 Bokbörsen. Svenska ortnamn på sta d. Liten symbol betecknar enstaka namn, stor betecknar grupp på. 5 namn. Aven på Gotland förekommer namnty pen i form av städe. Gotlands SAOB. Namnen på arve är en stor och för Gotland säregen namngrupp. Ortnamnen på arve, forngutniskt arva, är således att uppfatta som ett. 15 orter som du säkert uttalat fel! Om du inte kommer därifrån. Hitta personer via län eller postort. Län. Blekinge län Dalarnas län Gotlands län Gävleborgs län Hallands län Jämtlands län Jönköpings län. Hitta personer, adresser, telefonnummer. Gotlands Museum. Strandgatan 14 621 56 Visby. Telefon: 0498 29 27 00 epost: info@gotl. Öppettider. Fornsalen, Alla dagar, 11–16. Museibutik​.

Gotlandica Gutamål Almedalsbiblioteket.

På Gotland finns en del ortnamn som innehåller ordet snäcka, t. ex. Snäckgärde i Lau, Snäckhus i Vamlingbo och Snäckers i Hangvar. Ett. Snäck namn kan ha. Vad betyder arve? Institutet för språk och folkminnen. Gotländsk natur och historia speglade i ortnamnen. av Ingemar Olsson, 1923 ​2001 Bok 1979, Svenska, För vuxna. Ämne: Geografi, Gotland, Gotlands län,. Ortnamn på Gotland Bok av Ingemar Olsson. Du kan alltid söka och läsa vidare hos pedia om Gotland. Ort är i geografin en avgränsad plats som har ett ortnamn. Det kan vara en lokalitet, ett samhälle.


Carl Säve arkiv K blogg Riksantikvarieämbetets blogg.

Ändan Natur och terrängnamn, Gotland kommun Korumpan Natur och terrängnamn, Gotland kommun Pussmyrhagen Natur och terrängnamn, Gotland. Orter i Gotland kommun 36 st K. Föremål arkeologi Gotland Stenåldern. ISBN: Förlag, utgivningsår: Visby Gotlands fornsal, 1993. Omfång sidantal: s. 215 217 ill. Ortnamn Gotland. ISBN:. Ortnamn Språktidningen. Gotlands runinskrifter 2 av Elisabeth Svärdström. Ortnamn, sida 258 som faksimil.


Ortnamnen – en lång historia i kortform Transportarbetaren.

Mor kan ha ganska skiftande betydelser i ortnamn och kan betyda sank skog, tät granskog, däld med tät skog eller liknande i mellersta och norra Sverige, Gotland​. ORTNAMN I MEDELPAD OCH ÅNGERMANLAND Nämforsens. Köp online Ortnamn på Gotland av. 429481367 Gotland, historia, hembygd Avslutad 21 nov. Skick: Begagnad Utropspris 60 kr Auktion. Gotland Uppslagsverk NE.se. Gotland. Olsson har använt sig av ortnamn med maritim anknytning såsom Snäckstavik eller. Snäck skogen. En av Olssons utgångspunkter är att ordet ​snäcka. Gotland Institutet för språk och folkminnen. Innehållsförteckning. INLEDNING 11 NAMNET GOTLAND 13 Gutar, götar och goter 13 Namnet Gotland och gutar 14 Gutniska och gotiska språkliga likheter. I marginalen på ett par doktorsavhandlingar i arkeologi Olsson. Vissa ortnamn förekommer dock i runskriften, och på kontinenten finns Stånga: Gotland, svårt att tolka, men sannolikt har det koppling till att.

Olovsson David Snacknamnens Institutionen för.

1983 behandlas ortnamn på ett sådant sätt att det framgår tid har vi på Gotland att göra med en av de gotländska Tuna namnen är att gotländ skan har. Bynamn är del av historien Karlstads universitet. Har synpunkter på namnen på nya tätorter på Gotland. Några nya anser inte att enbart namnet Gustavsvik fungerar som ortsnamn här. Norrbys Gotlands Museum. Publicerades första gången:. I marginalen på ett par doktorsavhandlingar i arkeologi Samla. Gotländska ortnamn Ingemar Olsson. Olsson, Ingemar, 1923 2001 författare. ISBN 9185716731 Publicerad: Visby Ödin, 1994 Tillverkad: Uppsala A & W.

Väder i Göteborg, Västra Götaland.

Den tändande gnistan till utforskandet var dock föreläsningen om ortnamn på kursen i Gutamål på Högskolan Gotland som hölls av Evert Melefors, forskare. Ortnamn på Gotland. 39 Ortnamn naturligt öppna data? 16. 24. Öppna data. 8. Lantmäteriet vill Ängläaki uggleeken i Gröttingbo på södra Gotland. Foto mattias Andersson ​Region. Orter sorterade i bokstavsordning. Det finns 172 städer, orter, byar och samhällen i Gotland. A. Ala Alby Ale Alskog Alva Ar Ardre Axelsro. Andra slags platser i Gotland. Kommuner.


Dokumentation av ortnamn på Lillhärjåbygget Länsstyrelsen.

Här diskuteras ortnamn och indelning på Gotland: Ortnamns tolkning och stavning om en plats har haft ett annat namn tidigare i vilken socken som en gård. Ortnamn och personnamn Uppsala universitet. OBS! Föreläsningen är inte fullbokad, du måste boka dina biljett på Ronneby bibliotek! Vad betyder Pinkaremåla? Kommer önamnet Senoren från spanska.

Samiska ortsnamn Svenska Turistföreningen.

Burgsvik på Gotland Läs också: Det här betyder ortnamnet – 10 vanliga ändelser Läs också: Udda ortnamn – därför heter det Njutånger. GÅRDNAMNET AUTSARVE I GARDE SOCKEN PÅ GOTLAND En. Namn, både ortsnamn, släktnamn och personnamn, och deras historia är i dialekterna på Gotland där vi kan jämföra Rök med ordet rauk i betydelsen hög,. Nya ortnamn vållar problem P4 Gotland Sveriges Radio. Som vi ser har namnen en västlig utbredning i Norden, även om de som synes också finns i mellersta Sverige och på Gotland. Jämför med. Snäck namn på Gotland DiVA. Där kan du bland annat navigera runt i våra kartor, flygbilder, historiska flygbilder, mäta och rita i kartan och skriva ut. Sök ortnamn. Har du använt Kartsök och. Hablingbo socken Järnvägsdata. Gulland. i ssgr: på l. från l. utmärkande för Gotland, gotländsk. KADRILJ. visst slags kadrilj som i sht förr dansades på Gotland. GHT 1896, nr 129 A, s. 2.


Ortnamn på Gotland Olsson, Ingemar 90 SEK Bokbörsen.

Detta är en kurs för dig som vill ha grundläggande kunskaper om ort och personnamn. Under kursens gång kommer du bland annat att få kunskap och. Förkortningar Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Lantmäteriets ortnamnsregister listar 25 platser med namnet Blåkulla. Många av dem ligger i ogästvänliga områden, till exempel vid sankmarker. Ortnamnsförteckning Region Gotland. 7 Volym, Gotland: Visby utom murarna, gatunamn m A Ö. Häri även en inramad målad teckning: Corde leiget Kopparsvik sett norrifrån på 1870 talet.


Sök i Kalmar Läns Museums bibliotek.

Samt stjärnmärka alla orter du vill behålla i favoritlistan. Klicka på ortnamnet i listan för att komma till lokalvädret och på vädersymbolen för timvisa prognoser. Ortnamnsregistret Sök i hela registret. Ortnamn, trafikeras av linjenummer: Ala 11, 13 Alskog 11, 13 Alva 10, 11, 12 Ardre 11, 13 Atlingbo 12 Bjärges 11 Boge 22 Bro 20, 27 sommar endast 20.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →